Navigation Menu+

One of None | Kamil Burman

Nota biograficzna // Biography

Kamil Burman (1986-2018) urodzony w Polsce na łonie natury. Lata młodzieńcze spędził na poszukiwaniu przyjaźni i kolekcjonowaniu kamyków z okolic domu. Kiedy poszedł do szkoły, okazało się, że potrafi zginać pierwszy paliczek palca wskazującego, jednak miał słabe wyniki w nauce. Dzięki wytężonej pracy zdołał ukończyć gimnazjum i liceum z wynikiem pozytywnym. Dostał się na studia, choć już wtedy wolał rysować. Pozostawione zeszyty, zamiast notatek, pełne są szkiców do ilustracji, które dopiero kiedyś miały zostać stworzone.

Do sukcesów twórcy można zaliczyć zdobycie III miejsca w regionalnym konkursie o tematyce pejzażowo-portretowej. Nie jeździł na artystyczne plenery, bo nikt go nie chciał tam widzieć. Podobno źle posługiwał się farbami i nawet nie wiedział, co to oranż burgundzki. Ostatecznie znalazł mieszkanie półpokojowe, gdzie założył pracownię i tworzył różne wesołe rzeczy. Wtedy też wykorzystał szkice ze studenckich zeszytów. W dorobku Burmana znajdują się liczne obrazki, nieme słowa oraz parę filmów na taśmie 8mm. Wszystko sukcesywnie umieszczane jest na tej stronie. Przed rokiem 2018 pan Kamil chętnie przyjmie zlecenia na wykonanie nowych prac w obrębie jego umiejętności.

Kamil Burman (1986 – 2018) was born in Poland in nature. He spent teenage years in searching of friendship and collecting stones from the area of the house. When he went to a school, it turned up that he could bend the first phalange finger but in spite of this, he had bad school performance. Thanks to his hard work, he managed to finish junior high school and high school with a positive result. He got to a college, but even then he preferred to draw. Left notebooks, instead of notes, full of sketches for illustrations that only once had to be created.

The successes include third place in the regional competition of a landscape and portrait. He didn’t ride on the open-air art because no one would want to see him. Apparently he used paint not correctly and did not even know what the Burgundy orange is. Lastly, he found a half-room apartment , where he founded the studio and created a variety of funny things. At the same time, he used the sketches of student notebooks. The Burman achievements are numerous pictures, silent words and some of the films on 8mm tape. All subsequently placed on this website. Before 2018 Mr. Kamil would be happy to accept orders for new works within his abilities.

Umiejętności // Skills

Obrazki

Umiejętność tworzenia ilustracji polega na tym, że twórca posługuje się sprawnie mediami artystycznymi takimi, jak np. papier biały, karton, ołówki (H2, H1, HB, B3, B6), kredki ołówkowe w metalowej kasetce, farby akrylowe z zestawem pędzli z włosia naturalnego i syntetycznego oraz końcówkami zakończonymi w szpic, pętelkę i na płasko. Poza tym wymagane jest świetne opanowanie programów graficznych, co w przypadku tego człowieka oznacza posiadanie umiejętności obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej (składającej się z pikseli) i wektorowej (potrafi robić ulotki i inne materiały do druku), jak również programów malarskich, w których maluje się tabletem graficznym i sztucznymi farbami na ekranie monitora.

Oprócz samej obsługi programów niezbędny jest też talent, co jak widać na zamieszczanych pracach, jest nieodzownym elementem osobowości tego wyrafinowanego smakosza kolorów. W ramach dygresji warto podkreślić, że słowami mogącymi scharakteryzować jego prace są takie cechy, jak narracyjność, zagadkowość, niedopowiedzenie, czytelna kompozycja, rozchwiana wyobraźnia czy też szeroki kontekst.

Słowa

Choć słowa zazwyczaj są na usługach prostej komunikacji, niewykluczone, że można je wykorzystać także do innych celów. Jedną z bardziej pretensjonalnych możliwości jest sztuka, czyli takie dobieranie słów, by uruchamiały wyobraźnię lub skłaniały do zadumy. Już sam fakt, że stereotypowy pisarz jest odludkiem i się nie myje, jest bardzo zastanawiający. Czy więc w dzisiejszych czasach warto jeszcze konstruować skomplikowane akapity, skoro przejmują one władzę nad autorem? Odpowiedź nie jest prosta. Warto jednak zauważyć co innego. Otóż liczni słowotwórcy przyznają się do tego, że mimo wielu codziennych trudności wynikających z pisania, nie potrafią odrzucić pióra w kąt. Trzeba mieć świadomość, że marnowanie kartek jest przede wszystkim efektem egoistycznej zachłanności pisarza. Tylko od zleceniodawcy zależy, jak tę przypadłość wykorzysta dla własnego dobra.

Filmy

Dzisiaj każdy filmem się zachwyca, lubi oglądnąć serial do kolacji. A prawda jest okrutna. Filmy są słabe i oczywiste. Wybitni znawcy stwierdzają, że na obecną chwilę ta gałąź sztuki jest zbyt młoda, aby stanowiła wybitną wartość. Jej język jest w powijakach, co objawia się zbyt nachalną dosłownością. Jako twórca filmów, Kamil Burman próbuje przełamać tę barierę. Stąd wynikają trudności w odbiorze, choć należy podkreślić, że niektórym jego utwory się podobają. A to dobrze, bo nad animacją pracuje rzadko i szkoda by było, gdyby zupełnie z niej zrezygnował. Prawdopodobnie zdąży jeszcze stworzyć dwa dzieła filmowe, z kolei trzecie podobno zaginie gdzieś w archiwach.

Pictures

Ability to create illustrations is about that the author uses artistic media, such as white paper, cardboard, pencils (H2, H1, HB, B3, B6), colored pencils in metal cassette, acrylic paint with a set of brushes with bristles natural and synthetic, and ends terminated neck, loop and flat. Besides, it’s required to be a great master of graphic design, as in the case of this man means having the ability to run programs for processing raster (composed of pixels) and vector (can do leaflets and other printed materials), as well as paint programs, in which he paints graphic on tablet and fake paints on the screen.

In addition to the support programs is also needed talent, which as you can see on the posted work is an essential part of the personality of the sophisticated taster of colors. In the case of digression, it is worthy to say, that words, which can describe his works are such features as: narrative, ambiguity, understatement, clear composition, shaky imagination or wide context.

Words

While the words are usually in the service of simple communication, it is possible that it can be used for other purposes. One of the more pretentious possiblility is art, which mean matching words in correct way to start imagination or tend to reflect. The fact that the stereotypical writer is a loner and don’t take a bath, is very striking. So, is it worth to construct complex paragraphs nowadays, if they take control of the author? The answer is not simple. It should be noted otherwise. Plenty of writers admit to the fact that despite of the many daily chores, arising from the writing, they can not reject a pen. It’s necessary to know that wasting sheets on writing, is primarily the result of wrtire’s selfish greed. Only the client knows, how this affliction will use for its own good.

Movies

Today, everyone is impressed by movie, he likes to watch the series while eating a dinner. And the truth is cruel. Movies are weak and obvious. Prominent experts state that at the moment this branch of art is too young to constitute an outstanding value. Her tongue is in its infancy, resulting in too intrusive literal. As a filmmaker, Kamil Burman is trying to break that barrier. Difficulties in perception due to that tries. Although it should be noted that some people like his movies. And that’s good, because he works on animations very rarely and it would be shame if he gave up completely. Probably still has time to create two movies, while the third apparently’d been lost somewhere in the archives.

 

Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!