Navigation Menu+

Illustrations for „Liberal Culture” //02

Posted on Paź 2, 2014 in Pictures

 

Ilustracje dla tygodnika „Kultura Liberalna”
Editorial illustrations for „Liberal Culture” Magazine

 

„Kultura Liberalna” to środowisko intelektualne zbudowane wokół tygodnika internetowego o tej samej nazwie. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od pięciu lat pod adresem www.KulturaLiberalna.pl

Tygodnik tworzą młodzi przedstawiciele polskiej akademii, dziennikarze, studenci, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów. Kolejne wydania ukazują się w każdy wtorek, niektóre z nich także w tłumaczeniach na język angielski, niemiecki lub francuski. Wszystkie publikowane na łamach „Kultury Liberalnej” teksty to pierwodruki. Wszystkie są też dostępne bezpłatnie.

Celem „Kultury Liberalnej” jest wzmacnianie i modernizowanie polskiej myśli liberalnej – w tym wykroczenie poza wąskie, ekonomiczne rozumienie liberalizmu – a także uczestnictwo w międzynarodowych debatach na tematy społeczno-polityczne i kulturalne.

„Liberal Culture” [„Kultura Liberalna”] is the intellectual environment built around a weekly online Magazine with the same name. The magazine is issued continuously for five years at www.KulturaLiberalna.pl

The Magazine is created by young representatives of the Polish Academy, journalists, students, artists and members of the freelance professions. New issues are released every Tuesday and some of them are also translated in English, German or French. All texts published in „Liberal Culture” are first editions. All issues are for free.

The aim of the „Liberal Culture” is strengthening and modernizing the Polish liberal thought – including going beyond narrow economic understanding of liberalism – as well as participation in international debates on the socio-political and cultural topics.

kburman-kultura_liberalna-30-09-2014-laptop-01a

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Temat tygodnia: Internet i prawo do zapomnienia

W 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, na mocy którego każdy obywatel ma prawo ubiegać się o odłączenie konkretnych wyników wyszukiwania w Google od swojego nazwiska.

Informacje te muszą jednak zostać najpierw zakwalifikowane jako niewłaściwe, (już) nieistotne, nieadekwatne w stosunku do celów, dla których są one przetwarzane, czy też ze względu na upływ czasu. W związku z wydanym orzeczeniem zaczęto wręcz mówić o „prawie do zapomnienia”.

Pojedynczy wyrok sądowy, nawet jeśli ma tylko zasięg europejski, może być pierwszym krokiem na drodze do zmiany – nie tyle nawet samego internetu, co naszego sposobu rozumienia, czym tak naprawdę sieć jest.

Topic of the week: Internet and the right to be forgotten

In 2014, the Court of Justice of the European Union gave a ruling, that every citizen has the right to apply for disconnection specific Google search results of its name. However, information must first be classified as inappropriate, (now) irrelevant, inadequate in relation to the purposes for which they are processed, or because of the passage of time.

According to the ruling, it started to talk even about the „right to be forgotten”.

A single court decision, even if it’s only European’s range, may be the first step on the road to change – not even much as the Internet itself, as our understanding of what the network really is.

kburman-kultura_liberalna-30-09-2014-01aKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Internetu nie da się kontrolować

O tym, jak w sieci chronić swoją prywatność, czy Google może o nas zapom- nieć i czy politykom przysługują te same prawa co nastolatkom, z Lidią Kołucką-Żuk rozmawia Łukasz Pawłowski.

Czytaj artykuł

Internet cannot be controlled

About how to protect your privacy in the Internet, if Google may forget us and if politicians have the same rights as teenagers, says Lidia Kołucka-Żuk in an interview with Łukasz Pawłowski.

Read more


kburman-kultura_liberalna-30-09-2014-02aKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Kioskarz przed Trybunałem. Google i prawo do zapomnienia

Czy w Twoim życiu wydarzyło się ostatnio coś ważnego? Jak najbardziej, nawet jeśli o tym nie wiesz. Od kilku miesięcy w Twojej wyszukiwarce pojawiła się nowa opcja: prawo do bycia zapomnianym. Skąd się wzięła i jak z niej skorzystać?

Czytaj artykuł

Newsagent against the Court. Google and the right to be forgotten

Did in your life happen lately something important? Definitely, even if you do not know about it. For several months in your browser, there is a new option: the right to be forgotten. Where it comes from and how to use it?

Read more


kburman-kultura_liberalna-30-09-2014-03aKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Testament dla Facebooka

O tym, jakie informacje pozostawiamy w sieci, jak zadbać o własną prywatność, mówi socjolog internetu Dominik Batorski w rozmowie z Błażejem Popławskim.

Aby informacje w sieci kontrolować, trzeba najpierw zrozumieć ich naturę. Rzeczywistość wirtualną kształtują algorytmy. To nie my, a one decydują, które treści widzimy, a które nie są dla nas dostępne.

Dominik Batorski

Czytaj artykuł

Testament for Facebook

About what information we leave in the network, how to take care of your own privacy, says internet-sociologist Dominik Batorski in an interview with Blazej Popławski.

To control the information in the Network, first you must understand their nature. Virtual reality is forming by algorithms. Not we, but those algorithms decide, which content we see and which content is not available to us.

Dominik Batorski

Read more

 


kburman-kultura_liberalna-30-09-2014-04aKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Nigdy cię nie zapomnę

Google, internetowe państwo w państwie, wykreowało popyt na zapomnienie poprzez swój skuteczny protokół dostępu do wszystkich wspomnień, jakie świat zdołał zgromadzić na serwerach. Nie chcielibyśmy się ukryć, gdyby nie było tak łatwo nas znaleźć.

Oddaliśmy naszą pamięć serwerom, które powielają bez końca wszystkie nasze wspomnienia. Nasze przeżycia i doznania żyją teraz niezależnie od nas.

[Anna Mazgal]

Czytaj artykuł

I’ll never forget you

Google, Internet state in the country, created demand for oblivion by its efficient protocol for access to all memories which world has accumulated on the servers. We wouldn’t want to hide, if it wasn’t so easy to find us.

We gave our memory up to servers which replicate endlessly all of our memories. Our experiences and sensations are now living independently from us.

[Anna Mazgal]

Read morefacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!