Navigation Menu+

Illustrations for „Liberal Culture” //03

Posted on Gru 23, 2014 in Pictures

 

Ilustracje dla tygodnika „Kultura Liberalna”
Editorial illustrations for „Liberal Culture” Magazine

 

„Kultura Liberalna” to środowisko intelektualne zbudowane wokół tygodnika internetowego o tej samej nazwie. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od pięciu lat pod adresem www.KulturaLiberalna.pl

Tygodnik tworzą młodzi przedstawiciele polskiej akademii, dziennikarze, studenci, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów. Kolejne wydania ukazują się w każdy wtorek, niektóre z nich także w tłumaczeniach na język angielski, niemiecki lub francuski. Wszystkie publikowane na łamach „Kultury Liberalnej” teksty to pierwodruki. Wszystkie są też dostępne bezpłatnie.

Celem „Kultury Liberalnej” jest wzmacnianie i modernizowanie polskiej myśli liberalnej – w tym wykroczenie poza wąskie, ekonomiczne rozumienie liberalizmu – a także uczestnictwo w międzynarodowych debatach na tematy społeczno-polityczne i kulturalne.

„Liberal Culture” [„Kultura Liberalna”] is the intellectual environment built around a weekly online Magazine with the same name. The magazine is issued continuously for five years at www.KulturaLiberalna.pl

The Magazine is created by young representatives of the Polish Academy, journalists, students, artists and members of the freelance professions. New issues are released every Tuesday and some of them are also translated in English, German or French. All texts published in „Liberal Culture” are first editions. All issues are for free.

The aim of the „Liberal Culture” is strengthening and modernizing the Polish liberal thought – including going beyond narrow economic understanding of liberalism – as well as participation in international debates on the socio-political and cultural topics.

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Temat tygodnia: Przełom w relacjach polsko-żydowskich

Czy pod koniec 2014 roku możemy już mówić o wyraźnym osłabieniu nastrojów antysemickich w Polsce? I czy wśród Polaków rzeczywiście obserwowaliśmy dotychczas jakąś szczególną niechęć do Żydów? W jaki sposób podchodzimy do tych rozdziałów historii, w których nasze dzieje nierozłącznie splatają się z historią narodu żydowskiego?

Te i wiele innych istotnych kwestii poruszają trzej rozmówcy “Kultury Liberalnej”.

Topic of the week: A breakthrough in Polish-Jewish relationships

If at the end of 2014 we can say with a clear about weakening of anti-Semitism in Poland? And if we really can observe among the Poles any particular dislike for the Jews? How do we approach these chapters in our history in which it is inextricably intertwined with the history of the Jewish people?

These and many other important issues try to explain three interlocutors of „Liberal Culture” Magazine.

kburman-kultura_liberalna-16-12-2014-01aKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

W Polin nie wierzymy w cuda

Ta niespodziewana zgoda wokół Muzeum Historii Żydów Polskich, nie tylko od naszej lewicy do prawicy, ale także od Polski, przez Europę Zachodnią, po Izrael i Amerykę, od „New York Timesa” po gazety powiatowe, to tajemnica, której nie otworzy się jednym kluczem – mówi dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich.

Z Dariuszem Stolą rozmawia Karolina Wigura

Czytaj artykuł

In Polin we do not believe in miracles

This unexpected agreement around the Museum of the History of Polish Jews – not only from our left to right, but also from Poland, trough Western Europe, to Israel and America, to the „New York Times” and to local newspaper – it is a mystery that we can not solve in an easy way – says the director of the Museum of the History of Polish Jews.

With Dariusz Stola talking Karolina Wigura

Read more


kburman-kultura_liberalna-16-12-2014-02aKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Polacy nie są jakimiś szczególnymi potworami

O polskiej wizji relacji polsko-żydowskich, szoku po dyskusji, którą wywołała publikacja jego książek, oraz o własnej drodze do zrozumienia wydarzeń z czasów wojny opowiada autor „Sąsiadów”.

Z Janem Tomaszem Grossem rozmawiają Łukasz Pawłowski i Iza Mrzygłód

Czytaj artykuł

Poles are not some special monsters

About Polish vision of Polish-Jewish relationships, shock after the discussion, which caused the publication of his books, and on his own journey to understand the events of the war, says the author of „Neighbors”.

With Jan Tomasz Gross talking Łukasz Pawłowski and Iza Mrzygłód

Read more


kburman-kultura_liberalna-16-12-2014-03aKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Kto nas uczy antysemityzmu

O polskim antysemityzmie i tożsamości narodowej oraz roli, jaką może odegrać Muzeum Historii Żydów Polskich, mówi profesor Ireneusz Krzemiński, polemizując z Aleksandrem Smolarem.

Z Ireneuszem Krzemińskim rozmawia Iza Mrzygłód

Czytaj artykuł

Who teaches us anti-Semitism?

About Polish anti-Semitism, our national identity and the role that the Museum of the History of Polish Jews can play, says Professor Ireneusz Krzemiński, arguing with Aleksander Smolar.

With Ireneusz Krzemiński talking Iza Mrzygłód

Read morefacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!