Navigation Menu+

Illustrations for „Liberal Culture” //01

Posted on Maj 27, 2014 in Pictures

Ilustracje dla tygodnika „Kultura Liberalna”
Editorial illustrations for „Liberal Culture” Magazine

 

„Kultura Liberalna” to środowisko intelektualne zbudowane wokół tygodnika internetowego o tej samej nazwie. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od pięciu lat pod adresem www.KulturaLiberalna.pl

Tygodnik tworzą młodzi przedstawiciele polskiej akademii, dziennikarze, studenci, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów. Kolejne wydania ukazują się w każdy wtorek, niektóre z nich także w tłumaczeniach na język angielski, niemiecki lub francuski. Wszystkie publikowane na łamach „Kultury Liberalnej” teksty to pierwodruki. Wszystkie są też dostępne bezpłatnie.

Celem „Kultury Liberalnej” jest wzmacnianie i modernizowanie polskiej myśli liberalnej – w tym wykroczenie poza wąskie, ekonomiczne rozumienie liberalizmu – a także uczestnictwo w międzynarodowych debatach na tematy społeczno-polityczne i kulturalne.

„Liberal Culture” [„Kultura Liberalna”] is the intellectual environment built around a weekly online Magazine with the same name. The magazine is issued continuously for five years at www.KulturaLiberalna.pl

The Magazine is created by young representatives of the Polish Academy, journalists, students, artists and members of the freelance professions. New issues are released every Tuesday and some of them are also translated in English, German or French. All texts published in „Liberal Culture” are first editions. All issues are for free.

The aim of the „Liberal Culture” is strengthening and modernizing the Polish liberal thought – including going beyond narrow economic understanding of liberalism – as well as participation in international debates on the socio-political and cultural topics.

kburman-kultura_liberalna-25-05-14-01-tablet-01a

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

kburman-kultura_liberalna-25-05-14-01-01Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Rosjan nie należy upokarzać

Były szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner mówi „Kulturze Liberalnej”, dlaczego nie jest bezwzględnym zwolennikiem nakładania sankcji ekonomicznych, broni decyzji o zaproszeniu Władimira Putina na rocznicę lądowania aliantów w Normandii i tłumaczy reguły rosyjskiej polityki zagranicznej.

Czytaj artykuł

We should not humiliate Russians

Bernard Kouchner formerFrench Foreign Minister says to „Liberal Culture”, why he is not an absolute advocate of imposing economic sanctions, defends the decision of inviting Vladimir Putin to the anniversary of the Allied landing in Normandy and explains the rules of Russian foreign policy.

Read more


kburman-kultura_liberalna-25-05-14-02-01Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Trudne pytania zadane zbyt późno

Nowy prezydent Ukrainy staje przed ogromnym wyzwaniem stabilizacji kraju i zapobieżenia kolejnym podziałom. Który z kandydatów najlepiej nadaje się do podjęcia tego zadania? To nie jest takie istotne. Ważniejsze, by władze na Ukrainie odnowiły swoją demokratyczną legitymizację.

Czytaj artykuł

Difficult questions asked too late

New president of the Ukraine faces the enormous challenge of stabilizing the country and prevent any further division. Which candidate is the best one to undertake this task? It’s not so important. For now the more important thing is to renew democratic legitimacy of the Ukraine.

Read more


kburman-kultura_liberalna-25-05-14-03-01Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Kapitał zaufania można łatwo roztrwonić

Pomimo ogromnego wysiłku wielu środowisk, jak też do pewnego czasu spójnej polityki państwa, nie stworzono instytucjonalnych podstaw do dialogu polsko-ukraińskiego, a polityce polskiej brakuje systematyczności. A przecież kapitał zaufania, mozolnie budowany w ostatnim ćwierćwieczu, niesłychanie łatwo roztrwonić.

Czytaj artykuł

It’s easy to lose trust

Despite the huge efforts of many communities, as well as for some time, a coherent country politics, there has not been established the institutional basis for the Polish-Ukrainian dialogue. Polish policy is lack of regularity. We must remember that capital of trust, painstakingly built in the last quarter, is incredibly easy to lose.

Read more


kburman-kultura_liberalna-25-05-14-04-01Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Kto po Putinie?

Czy polityka prezydenta Putina reprezentuje wolę rosyjskiego ludu? Reżim, który Putin uosabia, to nie demokracja przedstawicielska, ale autorytaryzm. A mimo to jego władza ma charakter szczególnej reprezentacji.

Czytaj artykuł

Who after Putin?

Is the policy of President Putin represents the will of the Russian people? Regime that Putin embodies, it is not representative democracy, but authoritarianism. And yet his reign has a strong and unusual representation.

Read morefacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!